یا رب در سرکار کا دربان بنادے


یا رب در سرکار کا دربان بنادے

Close