پاک سر زمین شاد باد
کشور حسین شاد باد
تو نشان عزمِ عالی شان
ارض پاکستان
مرکز یقین شاد باد
پاک سر زمین کا نظام
قوت اخوت عوام
قوم، ملک، سلطنت
پائندہ تابندہ باد
شاد باد منزل مراد
پرچمِ ستارہ و ہلال
رہبر ترقی و عوام
ترجمان ماضی شان حال
جان استقبال!
سایۂ خدائے ذوالجلال۔۔۔