من کے برنمی تابم درد زیستن تنہا
صبحدم چساں بینم شمعِ انجمن تنہا

  • تاکجا اماں یا بد از ہجوم جاں بازاں
  • گوشہ گیر فانوسے، بہر سوختن تنہا
  • ہر گلے و ہرخارے فتنہ ہا بر انگیزد
  • الخدر دل حیراں صدبہار ومن تنہا
  • ذوق می تواں دانست رنگ حسن نادیدہ
  • شاہد یست غمازے، بوے پیرہن تنہا
  • طرفہ محشرے دارد از فریب فرداے
  • زندہ زیر پیراہن، مردہ در کفن تنہا
  • نکتہ دان خود سازم میرزا یگانہؔ را
  • دل نمی تواں برداشت لذت سخن تنہا

Advertisement